poniedziałek, 10 grudnia 2012

Upadek Dynastii Hammurabiego

 • Pogarszająca się sytuacja chłopów spowodowana najprawdopodobniej pogłębiającym się zasoleniem wody rzecznej używanej do nawadniania pól. Z powodu panującej suszy nie można było korzystać z wody opadowej;
 • W II połowie drugiego tysiąclecia wzrosło znaczenie Asyrii, spowodowane uniezależnieniem się od wody rzecznej. Był to efekt wzrostu opadów atmosferycznych;
 • Południowa część Babilonii usamodzielniła się;
 • Babilończyków nękały ciągłymi najazdami plemiona z gór Iranu;
 • Mursilis - król Państwa Hetytów zadał Babilonii ostateczny cios zdobywając je i łupiąc;
 • Po wycofaniu się Hetytów babilon wpadł w ręce górskiego plemienia Kasytów na okres kilku wieków (ok. 1539 - 1160)

Polityka Gospodarcza Hammurabiego

 • Centralizacja państwa stworzyła jednolity obszar gospodarczy co w efekcie doprowadziło do ożywienia gospodarki;
 • Istniały wielkie własności ziemskie, które nie były przystosowane do istniejących ośrodków produkcyjnych, a tym samym mało rentowne;
 • Istniała własność królewska, z której wydzielane były:
  • drobne parcele przeznaczone dla pracowników administracji, służby pałacowej;
  • część ziem rozdzielano chłopom zobowiązanym do płacenia daniny;
  • celem zwiększenia obronności państwa nadawano ziemię bezrolnym z obowiązkiem pełnienia służby wojskowej;
 • Hammurabi przywiązywał ogromną rolę do budowania i utrzymywania w nienagannym stanie kanałów. Prace te oczywiście zlecane były chłopom;

Państwo i Społeczeństwo Babilońskie w dobie Hammurabiego

 • Po ostatecznym zwycięstwie Semitów nad Sumero-Akadem Hammurabi stworzył scentralizowane państwo;
 • Na pierwszy plan wysuwa się Babilon z bogiem Mardukiem na czele;
 • elementem przyspieszającym zjednoczenie kraju miało być skodyfikowanie prawa, choć wydaje się, że kodeks, zwłaszcza po śmierci Hammurabiego, nie miał aż takiego znaczenia;
 • Społeczeństwo rozbite było na klasy:
  • wolnych;
  • pośrednich (muszkenu);
  • niewolników;
 • W dobie państwa babilońskiego rozkwitło niewolnictwo. Niewolników dostarczały np wojny. Niewolnikiem można było się stać za długi. Znane były również przypadki kiedy sprzedawano dzieci w niewolę.
 • Niewolników najczęściej zatrudniał król do posługi pałacowej

Zagłada Sumerów

 • W efekcie podboju jakiego dokonali semiccy Amoryci dokonał się proces zanikania żywiołu Sumeryjskiego;
 • Amoryci wchłonęli i rozwinęli całą sumeryjską spuściznę;

Najazd Semickich Amorytów i Powstanie Państwa Starobabilońskiego

 • Ostateczny cios słabnącym Sumerom zadali semiccy Amoryci;
 • Amoryci zaczęli pojawiać się na terenie Mezopotamii z początkiem II tysiąclecia i skupili się wokół miasta Babilon;
 • Losy panowania nad Sumero - Akadem bardzo długo się ważyły;
 • W walkach uczestniczyli Amoryci, Elamici, Asyryjczycy, Mari;
 • Zwycięzcą został Hammurabi, który zawładnął niemal całą Mezopotamią, a miasto Babilon stało się centrum kulturalnym i gospodarczym całego wschodu;

Rozkład Państwa Sumerów - Początki Asyrii

 • Elam podbił część Sumero - Akadu;
 • Dużego znaczenia nabrało państwo asyryjskie, a same miasto Assur zasiedlone było początkowo przez ludność pochodzenia huryckiego, następnie opanowane zostało przez semickich Akadów, aby wreszcie dostać się w ręce semickich przybyszów, Amorytów;
 • O potędze Starego Państwa Asyryjskiego świadczą tzw. tabliczki kapadockie. Z tekstów w nich zawartych wynika, że w XIX - XVII w. istniały w Azji Mniejszej kolonie kupców asyryjskich. Było to świadectwem potęgi państwa, które przez tak długi okres zapewniało istnienie kolonii w tak odległych stronach;

niedziela, 9 grudnia 2012

Okres Sumero - Akadyjski 2100 - 1900 p.n.e.

 • Odrodzenie się Sumerów było możliwe jedynie dzięki ich kulturowej przewadze nad górskimi plemionami Gutium;
 • Nie mozemy już jednak mówić o okresie sumeryjskim, gdyż semickie piętno w wielu dziedzinach było tak silne, że trafniej jest określć ten okres sumero - akadyjskim;
 • Kraj z tego okresu nazwany został Sumero-Akadem;
 • Rolę wiodącą ponownie pełniło miasto UR;
 • Ze źródeł da się wyczytać, że żywioł Sumeryjski z biegiem czasu pełnił coraz mniejszą rolę;
 • Na terenach peryferyjnych zaczęły powstawać nowe ośrodki, które wnikały do Sumero - Akady i niszczyły go od środka;
 • Byli to m.in. Elamici - lud nieznanego pochodzenia;
 • Poczęło się formować również państwo asyryjskie przy mieście Assur;
 • Wielkiego znaczenia nabrało również państwo semickie z siedzibą w Mari (ze znalezionego archiwum 20 tyś tabliczek wynika, że już w połowie III tyś Mari odgrywało wielką rolę);

Pierwsze Państwo Semickich Akadów

 • Plemiona semickie stanowiły najprawdopodobniej część ludności w dobie rozkwitu państw sumeryjskich;
 • Mało prawdopodobna wydaje się hipoteza o nagłym napływie z zewnątrz semickiej ludności;
 • Ostatnie badania dają przesłanki, że Semici migrowali na tereny Mezopotamii już na przełomie IV i III tyś. p.n.e.;
 • Semici pod wodzą Sargona z Akadu (2316 - 2280 r. p.n.e.) dysponując nowym uzbrojeniem (łukiem) narzucili swoje zwierzchnictwo;
 • Sargon sięgnął podobno do Syrii, Azji Mniejszej, Elamu, a nawet na Cypr;
 • Co ciekawe Sargon pozostawił w większości pokonanych władców na tronach podbitych państw;
 • Panowanie Akadów nie trwało długo ponieważ padli oni ofiarą plemienia Gutium, którzy nadeszli z zachodniej krawędzi gór Iranu;
 • Powyższe pozwoliło na krótkotrwały renesans Sumerów, możliwy jedynie dzięki ich wysokiej kulturze, która dawała im przewagę nad plemionami górskimi;

Literatura Sumeryjska

 • Sumerowie pozostawili ogromną ilość dokumentów o charakterze gospodarczym;
 • Bodaj najbardziej znanym wytworem literatury sumeryjskiej jest poemat o półbogu Gilgameszu, w którym zawarta została najwcześniejsza wersja potopu, przejęta w późniejszych czasach przez pisarzy biblijnych;
 • Sumerowie stworzyli pierwsze kodeksy prawne;

Wierzenia religijne Sumerów

 • Istniała wiara w siły natury czczone pod postacią demonów;
 • Poczatkowo każde miasto czciło swoich bogów by z czasem doprowadzić do wytworzenia całego Panteonu bóstw;
 • Budowano tzw. Zigguraty, będące wzory Wieży Babel ze Starego Testamentu;
 • Sumerowie czcili głównie bóstwa płodności, boską parę występującą najczęściej jako bogini Inanna i jej męski partner Dumazi (na jesieni schodzili do świata podziemnego by powrócić na wiosnę, a święto to Sumerowie nazywali świętymi zaślubinami;

Państwo Sumerów

 • Charakterystycznym dla Sumerów było rozbicie polityczne;
 • Zawsze - w całej swojej historii - podzieleni byli na miasta państwa;
 • Kapłani skupiali w swoich rękach władzę administracyjną, wojskową i sądowniczą;
 • Ustrój, w którym władza spoczywa w rękach kapłanów nazywamy teokracją;
 • Stopniowo, w niewyjaśnionych okolicznościach pojawia się władza naczelnika wojskowego czego dowodem jest pojawienie się pałacu poza kompleksem świątynnym;
 • Sumerowie prowadzili wojny, podczas których słabsze ośrodki miejskie padały łupem tych silniejszych, a zdobyczne dobra dzielone były pomiędzy naczelnika wojskowego i jego żołnierzy, z których wytworzyła się Sumeryjska Arystokracja;
 • Naczelnicy wojskowi, w każdym mieście Sumeryjskim, po zagwarantowaniu sobie władzy w rodzimym mieście, czynili starania do podporządkowania sobie innych ośrodków państwowych;
 • Powyższe zjawisko prowadziło do powstawania krótkotrwałych dynastii;
 • Świetność Państwa Sumerów przypadła na panowanie I dynastii z UR ok 2500 r p.n.e.;
 • Świetność ta była jednak krótkotrwała, a powtarzające się walki między miastami sumeryjskimi doprowadziły do ich osłabienia na rzecz Semitów, których nazywamy Akadami;
 • Był to moment zwrotny, od którego rozpoczął się proces semityzacji Sumerów, który z początkiem II tyś. p.n.e. stał się faktem;

Gospodarka Sumerów

 • Gospodarka Sumerów została poznana dzięki dużej liczbie zachowanych dokumentów;
 • Podstawą było rolnictwo i hodowla bydła;
 • Na barkach chłopa spoczywał ciężar budowy i oczyszczania kanałów;
 • Szacuje się, że zbiory były bardzo obfite o czym świadczyć może fakt, że z nadwyżek produkcji rolnej żyła liczna ludność miejska;
 • Produkcja cegły z gliny została doprowadzona do ogromnych rozmiarów. Początkowo do budowy używany był świeży budulec, by później wpierw ją suszyć lub wypalać;
 • Ok. 3 tyś. p.n.e. wynaleziono koło garncarskie i koło do wozu;
 • Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, ze Sumerowie wynaleźli brąz;
 • Sumerowie wynaleźli kolorowe szkło, a ich sztuka złotnicza stała na bardzo wysokim poziomie;
 • Sumerowie handlowali z wieloma narodami docierając ze swoimi towarami aż do doliny Hindusu (gdzie znaleziono przedmioty pochodzenia Sumeryjskiego datowane na połowę III tyś. p.n.e.);
 • Na zachodzie dotarli Sumerowie do granic Azji Mniejszej, a także do Egiptu;

Społeczeństwo Sumerów

 • Uznaje się, że Sumerowie nie byli liczną grupą;
 • Zawładnęli Dolną Mezopotamią dzięki wysokiej kulturze, być może w toku pokojowej infiltracji, wchłaniając częściowo zastaną ludność;
 • Odtworzenie przemian społecznych na dzień dzisiejszy nie jest możliwe;
 • Proces ten zapewne przebiegał od stopniowego rozkładu systemu rodowego, wytworzenia się gminy wiejskiej z własnością prywatną (drobni rolnicy i wielcy posiadacze ziemscy);
 • W tworzących się ośrodkach miejskich wysunęła się (choć zapewne miało to już miejsce wcześniej) świątynia pełniąca nie tylko rolę kultową ale także polityczną i gospodarczą miasta;
 • Najwyższy kapłan pełnił władzę zwierzchnią;
 • W świątyni skupiały się:
  • liczne agendy miasta;
  • biura;
  • magazyny;
  • warsztaty;
  • a także ludność zależna
   • z świątyń rzemieślnik otrzymywał surowce a oddawał gotowy produkt;
   • kupiec składał towary a rolnik płody;
 • Powyższe tłumaczy wzrost znaczenia króla kapłana
 • Wspólnota zanika na rzecz wyodrębnienia się z niej choćby króla kapłana wraz ze swoim rodem, a także dużego zróżnicowania społecznego (bogaci właściciele ziemscy i drobni rolnicy, co zostało udowodnione dzięki dokumentom kupna i sprzedaży)

Sumerowie i ich pochodzenie

 • Zaczęło się od odkrycia w tekstach z Tello (starożytne Girsu) nieznanego języka;
 • Następnie język ten zaczęto odkrywać w Nippur, Uruk, Sippur, a zwłaszcza w Ur;
 • Jak się okazało, twórcami tego języka byli Sumerowie;
 • Przypuszcza się, że jednym z etapów wędrówki Sumerów mogła być Zatoka Perska;
 • Niektórzy badacze łączą Sumerów z twórcami kultury Indusu;
 • Jeszcze inni badacze próbują wyprowadzić Sumerów z Wietnamu;
 • Na dzień dzisiejszy możemy stwierdzić, że Sumerowie nie należą do żadnej ze znanych grup etnicznych wschodu jak Semici, Chamici czy Indoeuropejczycy;

Mezopotamia przed Sumerami

 • Tereny Dolnej Mezopotamii rozwijały się już od VI tyś. p.n.e. czego dowodzą prace wykopaliskowe;
 • Kultury jakie w tym czasie funkcjonowały na tym terenie nazwano od miejsc, w których znaleziono najbardziej charakterystyczne elementy danej kultury, a były to:
  • Ubajd,
  • Uruk,
  • Dżemdet Nasr,
 • Cechą istotną tych kultur było wytworzenie się osad typu miejskiego znanych w III tyś. p.n.e. jak:
  • UR,
  • URUK,
  • Nippur,
 • Powstała zapewne władza państwowa, choć z braku źródeł nie można określić w jaki sposób się kształtowała;
 • Charakterystycznymi cechami było powstanie ośrodków kultu, świątyń co z pewnością miało związek z pojawieniem się funkcji kapłana;
 • Rozwój na tych terenach nabrał tempa po tym jak w III tyś p.n.e. pojawili się na nim SUMEROWIE;

Najstarsze Kultury Elamu

 • Elam znajdował się na wschód od Dolnej Mezopotamii;
 • Zajmował żyzne doliny rzeczne południowo - zachodniego Iranu;
 • Już w IV tyś. p.n.e. doszło do wytworzenia się pierwszych organizmów państwowych, które skupiły się wokół Suzy, która odgrywała nie tylko rolę administracyjną ale także kulturową;
 • Na przełomie IV i III tyś. p.n.e nastąpiło załamanie rozwoju tego terenu, co w efekcie doprowadziło do przeniesienia ciężaru rozwoju do Mezopotamii gdzie w ciągu III tyś. p.n.e. powstały pierwsze Państwa

Najstarsze kultury Mezopotamii - przyczyny ich powstania

 • Kultury tego okresu osiedlały się głównie w dolnym biegu Eufratu i nad środkowym Tygrysem w VI tyś p.n.e.;
 • Zwrotnym punktem w kształtowaniu się najstarszych kultur Mezopotamii było wykształcenie umiejętności właściwego użytkowania ziemi. Do tego celu stosowano:
  • nad Tygrysem system irygacyjny;
  • nad Eufratem budowano nietrwałe groble, tamy, wały;
 • Konieczność czuwania nad funkcjonowaniem w/w systemów doprowadził do wykształcenia się zrębów organizacji państwowych;

Pismo Klinowe

 • Pismo klinowe zapisywane było na glinianych tabliczkach, które następnie wypalano aby nadać im większą trwałość;
 • Początkowo badacze natrafili na problemy związane z brakiem możliwości odczytania pisma klinowego, co spowodowane było brakiem materiału porównawczego;
 • Przełom w rozwiązaniu powyższego problemu nastąpił po odnalezieniu wielojęzycznego napisu króla perskiego Dariusza I (522 - 485). Dzięki temu odczytano najpierw tekst perski, następnie akadyjski, a potem elamicki;
 • Prowadzone wykopaliska doprowadziły do odnalezienia coraz bardziej archaicznych tekstów;
 • W efekcie odnalezione zostało pismo obrazkowe z końca IV tysiąclecia p.n.e., z którego najprawdopodobniej wyewoluowało pismo klinowe;
 • W konsekwencji badacze odkryli nieznany dotąd lud, którym byli Sumerowie;
 • Analiza pisma wykazała, ze to właśnie Sumerowie jako pierwsi zastosowali metodę fonetycznego utrwalenia mowy ludzkiej w formie sylab i zgłosek;

Mezopotamia - znaczenie wykopalisk dla poznania najstarszych cywilizacji

Istotny wpływ na powstanie cywilizacji na tym terenie miały w szczególności:
 • wynalezienie (wprowadzenie) rolnictwa;
 • oswojenie zwierząt;
Dzięki powyżej opisanym czynnikom wytworzyła się podstawa do powstania rzemiosła.
Powyższe trzy czynniki prowadziły do kształtowania się zwartego osadnctwa. Oczywistym jest również fakt, że warunki naturalne miały niebagatelną rolę w kształtowaniu się cywilizacji na tym terenie.

Do XIX wieku informacje o rozwoju na tym terenie cywilizacji czerpano głównie z dzieł greckich historyków (np. Herodot), a także Starego Testamentu. Znany jest również rodzimy autor Berassas, żyjący w III w. p.n.e i piszący po grecku, z tym że przez większość uczonych uznawany jest jako mało wiarygodne źródło.
Gdyby nie rozpoczęto badań wykopaliskowych (od 1842r.) nasza wiedza byłaby bardzo skromna. Dzięki wykopaliskom odkryto ruiny miast, świątyń, pałaców itp., lecz najważniejszym odkryciem były tabliczki gliniane zawierające dokumenty spisane w piśmie klinowym.
Bardzo ważnym odkryciem była bogata biblioteka króla Assurbanipala (VII w p.n.e) w Niniwie - starożytnej stolicy Asyrii.

Prace wykopaliskowe na bliskim wschodzie prowadzone w różnych latach i w różnych miejscach pozwoliły nam na poznanie formowania się najstarszych cywilizacji w sposób, jaki nigdy wcześniej nie był możliwy. Prawdą jest, że jeszcze dużo rzeczy zostało do odkrycia lecz to co wiemy pozwala nam na poznanie odpowiedzi na wiele pytań.

wtorek, 27 listopada 2012

sobota, 24 listopada 2012

Bitwa pod Adrianopolem

Bitwa pod Adrianopolem – miała miejsce 9 sierpnia 378 roku, na północ od rzymskiego miasta Adrianopol. Spotkały się w niej siły wodza wizygockiego Fritigerna i cesarza wschodniorzymskiego Walensa.

 

Poniższa animacja pozwoli zobaczyć przebieg bitwy jak nigdy przedtem. Źródło: YouTube

piątek, 23 listopada 2012

Otton I Wielki

Dokładnie 1100 lat temu czyli 23 listopada 912 roku urodził się Otton I Wielki, który w 936 roku został niemieckim królem. W 962 roku Otton został cesarzem rzymsko - niemieckim.  11 lat później (973 r. n.e.), w wieku 61 lat cesarz umarł.

czwartek, 22 listopada 2012

Dni Honorowego Krwiodastwa Polskiego Czerwonego Krzyża

Warto przypomnieć, że w dniu dzisiejszym zaczynają się Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Dni te potrwają do 26 listopada br. czyli do poniedziałku.

wtorek, 20 listopada 2012

Bitwa pod Kannami - 2 sierpnia 216 r. p.n.e

Bitwa pod Kannami stoczona została podczas II wojny punickiej. Do starcia armii kartagińskiej i rzymskiej doszło 2 sierpnia 216 p.n.e. pod miejscowością Kanny w Apulii. Dzięki zastosowaniu genialnej taktyki, mniej liczne wojska Hannibala odniosły niepodlegające dyskusji zwycięstwo nad rzymską armią dowodzoną przez Lucjusza Emiliusza Paulusa i Terencjusza Warrona.


Poniższy film rekonstruuje przebieg bitwy ukazując nieprzeciętny geniusz Hannibala


Źródło: YouTube

poniedziałek, 19 listopada 2012

Bitwa pod Austerlitz - 2 grudnia 1805

Bitwa pod Austerlitz stoczona została 2 grudnia 1805 roku i nazwana została także bitwą trzech cesarzy. Była to jedna z najważniejszych bitew w wojnach napoleońskich, a także rozstrzygającą losy trzeciej koalicji antyfrancuskiej. Bitwa została stoczona pomiędzy Wielką Armią francuską a armią austriacką i rosyjską.

 

Zachęcam do obejrzenia filmu, który przedstawia genezę, przebieg, rozstrzygnięcie, a także skutki bitwy

 

Źródło: YouTube

19 listopada 1190 roku powstaje Zakon Krzyżacki

822 lat temu założony został Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, czyli popularny Zakon Krzyżacki. Niemieccy rycerze, którzy brali udział pod wodzą cesarza Fryderyka Barbarossy w trzeciej krucjacie, nie byli zadowoleni z postępowania joanitów i templariuszy, którzy faworyzowali swoich rodaków zamiast opiekować się wszystkimi chorymi. Wtedy też niemieccy rycerze postanowili założyć w szpitalu prowadzonym przez mieszczan z Bremy i Lubeki własne bractwo. Po ośmiu latach papież nadał bractwu status zakonu, a mądra polityka zarządzania zakonem sprawiła, że wkrótce stał się potęgą polityczną, ekonomiczną, a także militarną. W 1212 roku król węgierski Andrzej II sprowadził Krzyżaków do Siedmiogrodu, lecz kiedy bracia próbowali uniezależnić się, przegonił ich. 14 lat później (1226r.) książę Konrad Mazowiecki sprowadził braci zakonnych do Polski i osiedlił na ziemi chełmińskiej i michałowskiej.

niedziela, 18 listopada 2012

Rezultaty Zjazdu Gnieźnieńskiego

Zjazd Gnieźnieński w polskiej historii jest niezwykle istotnym wydarzeniem. Bardzo możliwe, że było to głośne wydarzenie także w skali europejskiej. Nieważne jest jednak ile się o tym mówiło, lecz ważne jest co zyskiwał Bolesław Chrobry, a za nim jego poddani. Najważniejszymi rezultatami zjazdu były:

- uznanie przez cesarza niemieckiego Ottona III praw Bolesława Chrobrego do korony królewskiej;

- powstaje arcybiskupstwo w Gnieźnie;

- powstają nowe biskupstwa: krakowskie, wrocławskie, kołobrzeskie;

- kontakty z cesarstwem uległy znacznej poprawie;

- upowszechniony został kult świętego Wojciecha;

Wojny Bolesława Chrobrego - chronologia

Bolesław Chrobry wojownikiem był wielkim, to też poniżej przedstawiam krótką chronologię wojen, bitew i traktatów pokojowych jakie miały miejsce za życia Bolesława:

- 1002: Bolesław Chrobry zajmuje Milsko, Miśnię i Łużyce;

- 1003: Bolesław zajmuje Czechy;

- 1004-1005: toczy się pierwsza wojna z cesarzem Henrykiem II;

- 1005: pod Poznaniem podpisany zostaje traktat pokojowy;

- 1007-1013: toczy się druga wojna z cesarzem Henrykiem II;

- 1013: podpisany zostaje traktat pokojowy w Merseburgu;

- 1015-1018: Bolesław toczy trzecią wojnę z cesarzem Henrykiem II;

- 1017: trwa obrona Niemczy;

- 1018: Bolesław Chrobry rozpoczyna wyprawę na Ruś Kijowską podczas której odzyskuje Grody Czerwieńskie;

- 1025: Bolesław Chrobry zostaje koronowany na Króla Polski;

Obrona Jasnej Góry - początek oblężenia (18 listopada 1655)

W dniu 18 listopada 1655 roku 3 tysięczna armia pod wodzą generała Müllera rozpoczęła oblężenie klasztoru jasnogórskiego. Przeor Jasnej Góry - ksiądz Kordecki po odrzuceniu żądania natychmiastowego poddania, zdecydował się bronić klasztoru. Warto zaznaczyć, że siły jakimi mógł  przeciwstawić się 3 tysięcznej armii szwedzkiej liczyły odpowiednio:

 • 170 żołnierzy;

 • 20 szlachciców;

 • 70 zakonników;

Pomimo tak dużej dysproporcji ksiądz Kordecki wraz z pozostałymi obrońcami przez 40 dni odpierał szwedzkie ataki. Wydarzenie to rozpatrywane jest przez potomnych w kategorii cudu, ponieważ nikt nie mógł się spodziewać, że załoga klasztoru przetrwa oblężenie. W niedługim czasie po tym wydarzeniu, król Jan Kazimierz podczas ślubowania w katedrze lwowskiej powierzył kraj Matce Boskiej.

Inscenizacja bitwy słowiańskich wojów

Jak ktoś lubi Medieval Folk to na pewno zna zespół "Percival", a jak ktoś nie zna to ma okazję poznać. Zespół gra świetną muzykę i tworzy bardzo dobre teledyski. Na jednym z nich możemy ujrzeć inscenizację bitwy słowiańskich wojów przygotowaną przez profesjonalne grupy rekonstrukcyjne. Zachęcam do obejrzenia inscenizacji i posłuchania dobrej muzyki.Zachęcam do odwiedzenia oficjalnej strony zespołu http://www.percival.pl/

Mitologia Słowian - krótka opowieść o zapomnianych wierzeniach

Słowianie posiadali rozbudowany system wierzeń, lecz w przeciwieństwie do mitologii greckiej czy egipskiej, wiele informacji na ten temat zostało bezpowrotnie zatraconych. Spowodowane to było procesem chrystianizacji naszych ziem, który miał m.in. na celu wymazanie z pamięci wszelkich pogańskich obrządków. Na szczęście część z nich zachowało się, więc możemy chociaż w niewielkiej części poznać wierzenia naszych przodków.

 

Poniżej zachęcam do wysłuchania kilku informacji na temat mitologii Słowian. Lektor co prawda ma zatkany nos lub chore zatoki, co niestety słychać. Na szczęście po pierwszej minucie nie słychać już tego tak bardzo:)


Film znaleziony na YouTube
Autor: Altasar7

środa, 14 listopada 2012

Robert Fulton - twórca parowca pasażerskiego

To właśnie w dniu 14 listopada 1765 roku urodził się wybitny amerykański wynalazca, będący również malarzem miniaturzystom, a który zasłynął głównie jako prekursor budowy pasażerskich statków parowych. Fulton skonstruował m.in. okręt podwodny, który zanurzał się na głębokość ok 7,6 m, i w przeciwieństwie do dzisiejszych okrętów z napędem atomowym, charakteryzował się napędem ręcznym. Wynalazek ten powstał w 1800 roku, a już po 7 latach Fulton skonstruował parowiec pasażerski, któremu nadano nazwę "Clemont". Aby podkreślić znaczenie budowy parowca, warto wspomnieć, że 150 milową trasę biegnącą z Nowego Jorku do Albany pokonał w tempie trzykrotnie przewyższającym możliwości żaglowców, które do tej pory obsługiwały tę trasę. Fulton zbudował za swojego życia jeszcze 18 parowców, które m.in. zastąpiły tradycyjny ruch promowy, który funkcjonował w tamtych czasach w Nowym Jorku. 8 lat po skonstruowaniu parowca, czyli w 1815 roku Robert Fulton zmarł.


Warto przy okazji dodać , że 14 listopada 1840 urodził się Claude Monet, a tego samego dnia 1878 roku na świat przyszedł Leopold Staff.

Rada Regencyjna przekazuje pełnie władzy Józefowi Piłsudskiemu


14 listopada 1918 roku, czyli 3 dni po przekazaniu przez Radę pełni władzy nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, dokonało się jej samorozwiązanie, a w konsekwencji pełnię władzy przejął Józef Piłsudski

poniedziałek, 12 listopada 2012

Marsz poparcia dla TV TRWAM w rytmie Gangnam Style

Jako że to co już było jest historią, więc polecam obejrzenie filmiku, który przesłał mi jeden z moich znajomych. Jest to marsz zwolenników TV TRWAM i Radia Maryja, co widać na transparentach. Uczestnicy marszu manifestują swoje poparcie m.in. dla prezesa Prawa I Sprawiedliwości, co doskonale przedstawia piosenka, która leci w tle. Utwór ten, delikatnie mówiąc, wywołuje uśmiech na twarzy, ale każdy robi to co lubi, więc nie ma co krytykować.


niedziela, 11 listopada 2012

11 listopada - krótka geneza swięta niepodległości

11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiego, co w późniejszych czasach uznano za oficjalną datę odzyskania pełnej niepodległości. Po 19 latach, czyli w 1937 roku odbyły się pierwsze oficjalne obchody dnia niepodległości. Od momentu wybuchu II wojny światowej zaprzestano oficjalnych obchodów święta. Po zakończeniu wojny również nie obchodzono święta w dniu 11 listopada, a wszelkie przejawy aktywności społecznej w tym dniu - zwłaszcza w okresie stalinowskim i stanie wojennym - były brutalnie tłumione przez ZOMO. 15 lutego 1989 roku święto zostało przywrócone pod nazwą "Narodowe Święto Niepodległości".

11 listopada dniem niepodległości Angoli

Kiedy w Polsce trwają rozróby z okazji Narodowego Święta Niepodległości, to w całkiem innym zakątku świata, a mianowicie w Angoli, która oddalona jest od Polski o jakieś 8 tysięcy kilometrów w linii prostej, obchodzone jest święto ............... Niepodległości :) Ciekawe czy tam też organizowane są takie rozróby jak u nas :)

sobota, 10 listopada 2012

11 listopada - obchody swięta niepodległości czy kolejna bitwa warszawska

W dniu jutrzejszym odbędą się w Warszawie uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości, i tu należy zadać pytanie czy będzie to kolejna wojna uliczna pomiędzy rywalizującymi ze sobą bojówkami. Przecież nie o to chodzi żeby w dniu, w którym Polacy świętują odzyskanie niepodległości bandy chuliganów demolowały ulice Warszawy, walcząc z siłami Policji.

niedziela, 30 września 2012

Polacy w Wehrmachcie

Polak służący w Wehrmachcie

Polacy w Wehrmachcie – żołnierze polskiego pochodzenia lub posiadający obywatelstwo polskie, wcieleni w szeregi niemieckiego Wehrmachtu w okresie II wojny światowej w latach 1939–1945.


Pochodzenie poborowych

Polaków służących w Wehrmachcie pod względem pochodzenia można podzielić na trzy grupy. Do pierwszej grupy należeli przedwojenni obywatele pochodzenia niemieckiego posiadający polskie obywatelstwo - mniejszość niemiecka. Do drugiej – Ślązacy, Pomorzanie oraz Wielkopolanie, którzy zostali zaliczeni przez Niemców do tzw. Wasserpolen, zamieszkujących ziemie polskie anektowane przez III Rzeszę w 1939 roku – Śląsk, Pomorze i Wielkopolskę. Trzecia grupa obejmowała obywateli niemieckich narodowości polskiej, którzy należeli do mniejszości polskiej w Niemczech zamieszkałej na terenie państwa niemieckiego, a także mniejszość polską mieszkającą na terenie Zaolzia i Wolnego Miasta Gdańska, które po 1939 zostały włączone w skład tzw. Wielkich Niemiec.

piątek, 28 września 2012

2012 - teorie zagłady

Świątynia Inskrypcji w Palenque

Fenomen roku 2012 – zespół wierzeń o charakterze eschatologicznym, traktujących o katastrofach bądź przemianach, które mają jakoby nastąpić 21 grudnia 2012 roku. Data ta bywa traktowana jako koniec 5125-letniego cyklu w systemie tzw. Długiej Rachuby, stosowanej w kalendarzach cywilizacji Mezoameryki. Starano się odnieść ją do różnych zjawisk astronomicznych bądź formuł numerologicznych, które miały ukazać jej znaczenie.

poniedziałek, 24 września 2012

Historia kolei w Cesarstwie Austro - Węgierskim

Początki: parowóz "Nordstern" kolei KFNB

Sieć kolejowa Monarchii Naddunajskiej była jedną z największych i najgęstszych w Europie, choć technicznie ustępowała niektórym krajom. System kolejowy zaczął się rozwijać, podobnie jak na całym kontynencie, w latach 20. XIX wieku. Początkowo były to koleje konne, następnie parowe, a na przełomie XIX i XX wieku weszły do użycia maszyny napędzane elektrycznie.

Kolej w centralnie rządzonej Austrii, a potem w Austro-Węgrzech, była jednym z czynników jednoczących kraj. Sprawność, punktualność, rzetelność przewozu świadczyć miały o sile monarchii Habsburgów i jej rozwoju techniczno-gospodarczym. Infrastruktura kolejowa, istniejąca nawet w najbardziej odległych prowincjach imperium, niosła ze sobą postęp, powiew nowoczesności i nowe możliwości. Niejednokrotnie używano jej także w celach wojskowych, zarówno w XIX wieku jak i podczas I wojny światowej.

niedziela, 23 września 2012

Historia Żydów w Lublinie

Zamek lubelski i dzielnica żydowska, rysunek L. Urmowskiego z 1810 roku

Historia Żydów w Lublinie liczy około 700 lat i jest o rok dłuższa od uzyskania praw miejskich przez Lublin. Były w niej długie okresy religijnej tolerancji i pomyślnej koniunktury dla lubelskiej wspólnoty żydowskiej, ale również niemal całkowita eksterminacja (holokaust) podczas okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy. 

Polski udział w wojnie secesyjnej

Włodzimierz Krzyżanowski

 Kiedy wojna secesyjna się zaczęła, w Stanach Zjednoczonych przebywało około 30 tysięcy Polaków. Około 4 tysięcy służyło w armii Unii, 166 z nich miało stopnie oficerskie. Szacuje się, że około 500 Polaków walczyło po stronie Konfederacji.


Włodzimierz Krzyżanowski był dowódcą Polskiego Legionu i zyskał za swoją służbę wyrazy uznania. Na początku zgłosił się do wojska jako szeregowy. Później spełniał już poważniejszą rolę przy rekrutacji małego oddziału znanego jako Kompania Krzyżanowskiego, następnie został awansowany do rangi majora. W 1861 sekretarz wojny Cameron zlecił mu sformowanie oddziałów polskich z osób narodowości polskiej zamieszkujących Unię. Krzyżanowskiemu udało się znaleźć 400 mężczyzn, z których utworzono regiment o nazwie „United States Rifles”. Początkowo jednostka ta operowała jako niezależna i ochotnicza część armii Unii. Później została scalona ze strzelcami Morgana, a ostatecznie został z niej uformowany 58. pułk nowojorski. Nazywano ją Legionem Polskim, ponieważ większość jego żołnierzy była potomkami polskich imigrantów.

Wojna secesyjna

II bitwa o Fort Fisher

wojna, która miała miejsce w latach 1861-1865 w Stanach Zjednoczonych Ameryki, pomiędzy stanami wchodzącymi w skład Stanów Zjednoczonych (tzw. Unią lub „Północą”) i Skonfederowanymi Stanami Ameryki (tzw. Konfederacją lub „Południem”), które wystąpiły z Unii.

Nazwa „wojna secesyjna” pochodzi od secesji (wystąpienia) stanów skonfederowanych z Unii. Powszechną nazwą, stosowaną zwłaszcza w USA, jest także „amerykańska wojna domowa” (ang. American Civil War). Znana jest także jako „wojna pomiędzy stanami” i „wojna o niepodległość południa”. Zapoczątkowało ją ostrzelanie Fortu Sumter w zatoce Charleston w Karolinie Południowej przez konfederatów 12 kwietnia 1861. Trwała do 26 maja 1865, kiedy poddały się ostatnie zorganizowane ośrodki oporu konfederatów (walki trwały gdzieniegdzie do czerwca). W wyniku wojny śmierć poniosło 620 tysięcy ludzi, zniszczono mienie o wartości 5 mld dolarów, wolność odzyskało 4 mln niewolników.

czwartek, 26 lipca 2012

Sojusz Mieszka I z Bolesławem I - 965

Mieszko I zawiera sojusz z księciem czeskim Bolesławem I Srogim. Sojusz został przypieczętowany małżeństwem zawartym pomiędzy Mieszkiem I i księżniczką czeską Dobrawą. Zabieg ten zerwał niebezpieczny sojusz czesko wielecki, który stawiał młode Państwo Polskie w niekorzystnej sytuacji.


Wieści ze świata:
W latach 965-969 książę kijowski Światosław najechał nadczarnomorskie ziemie Chazarów, pobił Pieczyngów, a także Bułgarów

Wyprawy zbrojne Wieletów na Polskę - 963

W tyn czasie Wieleci pod przywództwem niemieckiego banity, hrabiego saskiego Wichmana dwukrotnie najechali ziemie polskie, pokonując Mieszka I. W czasie tych wypraw został zabity brat Mieszka. Jest to pierwsza wiadomość o Mieszku, którą podał w kronice dziejów saskich Widukind z Korbei.

Panowanie Mieszka I: 960-992

W latach 960 - 992 panował pierwszy historyczny władca Polan. W skład rządzonego przez Mieszka I terytorium wchodziły pierwotne ziemie Polan, znajdujące się w późniejszej Wielkopolsce z głównymi ośrodkami miejskimi takimi jak Gniezno Poznań czy Ostrów Lednicki. W granicach państwa znajdowały się ponadto Mazowsze i Pomorze Wschodnie. W późniejszym czasie Mieszko dołączył także ziemie Pomorza Zachodniego, Śląsk, a także Państwo Wiślan.

 

Więcej informacji na temat Mieszka I i jego panowania znajdują się tutaj

Wieści ze świata:
W 960 roku rozpoczęło się panowanie chińskiej dynastii Sung, podczas którego w Państwie Środka nastąpił rozkwit kulturalny i gospodarczy

Kalendarium

Po dosyć długiej przerwie w zamieszczaniu postów na blogu postanowiłem z powrotem zabrać się do pracy. Od dłuższego czasu nosiłem się z zamiarem stworzenia kalendarium z najważniejszymi wydarzeniami z historii polski. Będzie to niestety czasochłonne więc na pewno nie powstanie z dnia na dzień. 

Czas na nowy rozdział istnienia tego bloga.

niedziela, 29 kwietnia 2012

Popiel i Mysia Wieża w Kruszwicy


Popiel i Mysia Wieża w Kruszwicy
Popiel i Mysia Wieża w Kruszwicy Popiel i Mysia Wieża w Kruszwicy

Legenda o smoku Wawelskim

Dzisiaj chciałem przedstawić legendę o smoku Wawelskim, którą opisał Lucjan Siemieński w swojej książce pt. "Podania i Legendy polskie, ruskie litewskie zebrał Lucian Siemieński" Książka została wydana w 1845 roku. Myślę, że warto przyjrzeć się jak kiedyś ukazywane były różne podania i legendy.

Legenda o smoku Wawelskim według Lucjana Siemieńskiego

piątek, 27 kwietnia 2012

XIX wieczne ilustracje Krakowa i jego okolic

Chciałbym przedstawić ilustracje miasta Krakowa oraz jego okolic, które znajdują się w książce J.N. Głowackiego p.t. "24 widoków miasta Krakowa i jego okolic zdjętych podług natury przez J.N Głowackiego wraz z opisami hitorycznemi". Książka została wydana w 1936 roku, więc ilustracje, które się w niej znajdują mają blisko 200 lat. Można sobie porównać jak wyglądał kiedyś Kraków, z tym co możemy spotkać obecnie.

J.N Głowacki - 24 widoków miasta Krakowa i jego okolic
Alwernia

piątek, 13 kwietnia 2012

Wojsko Polskie na przestrzeni wieków w dziełach Jana Matejki

Wojsko Polskie zmieniało swój charakter na przestrzeni wieków. Zmiana uzbrojenia wymuszała zmiany w taktyce prowadzenia wojny, co z kolei wymuszało porzucanie przyzwyczajeń i dostosowywanie się do zmieniającego się pola walki. Poniżej chciałbym Wam przedstawić dzieła Jana Matejki, które ukazują jak prezentowali się polscy żołnierze w różnych okresach historii.

Rycerstwo_polskie_1228_1333_Jan Matejko
Rycerstwo polskie 1228-1333 - Jan Matejko

sobota, 7 kwietnia 2012

Wersalski ład przyczyną zarzewia II wojny światowej

I wojnę światową zakończył tragiczny bilans 12 milionów ofiar, w tym blisko 9 milionów żołnierzy. Jeszcze więcej, bo 20 milionów odniosło rany. Europa wykrwawiła się, a powstały po tragicznej wojnie ład niewielu satysfakcjonował. Przyjęte podziały terytorialne stawały się punktem niezadowolenia społecznego, a głęboki kryzys gospodarczy i demograficzny dodatkowo je pogłębiał. Niewielu spodziewało się, że za 20 lat Europa ponownie spłynie krwią jej synów, a konflikt który rozpoczną hitlerowskie Niemcy, będzie najtragiczniejszym w historii świata.

Traktat Wersalski i Wielka Czwórka - Lloyd George, Orlando, Clemenceau i Wilson
Traktat Wersalski i Wielka Czwórka - Lloyd George, Orlando, Clemenceau i Wilson

czwartek, 5 kwietnia 2012

Bitwa pod Cedynią w prostej animacji

Poniżej zamieściłem film, który przedstawia ruchy wojsk Mieszka I i Hodona w trakcie bitwy pod Cedynią. Mam nadzieję, że ta prosta animacja pozwoli lepiej zapamiętać wydarzenia jakie miały miejsce podczas starcia między obydwoma armiami.


 

niedziela, 1 kwietnia 2012

czwartek, 29 marca 2012

Piastowie - poczet królów i książąt polskich

była to pierwsza dynastia, która panowała w Polsce. Pierwszym historycznym władcą był Mieszko I, który objął władzę ok 960 roku. Ostatnim przedstawicielem rodu Piastów, będącym władcą Polski był Kazimierz III Wielki, który panował w latach 1333 - 1370. Na Mazowszu dynastia wygasła w 1526 roku, a na Śląsku w 1675 roku.

 

Mieszko I
Mieszko I - Pierwszy władca Polski

środa, 28 marca 2012

Wojewoda - charakter urzędu na przestrzeni wieków

z łac. zwany comes palatina, do XIV wieku był najwyższym urzędnikiem w Polsce. W razie nieobecności władcy dowodził oddziałami wojskowymi oraz pełnił funkcje sądownicze. W XIII wieku na ziemi krakowskiej miejsce wojewody zajął kasztelan, a na ziemi śląskiej tą samą rolę pełnił komornik. Od XIV wieku rola wojewody zaczęła stopniowo maleć, lecz nadal był dowódcą pospolitego ruszenia oraz najwyższym urzędnikiem ziemskim, z tym że jego zasięg sięgał jedynie granic województwa. 
Karol Stanisław Radziwiłł - Wojewoda Wileński
Karol Stanisław Radziwiłł - Wojewoda Wileński

wtorek, 27 marca 2012

Gród

Pierwotnie była to osada obronna, najczęściej otoczona palisadą lub wałem ziemnym. Grody sytuowane były na wzgórzach lub nad rzekami, czyli w miejscach trudno dostępnych, a tym samym łatwych w obronie. Najstarsze grody w Polsce znane są z epoki późnego brązu oraz wczesnego okresu żelaza. Były to rozległe osiedla otoczone wałem o różnej konstrukcji, których budowniczy wywodzili się z kultury łużyckiej. Doskonałym przykładem jest Biskupin. Wraz z zanikiem kultury łużyckiej, znikły również grody. 
Gród w Biskupinie
Gród w Biskupinie

Kazimierz I Odnowiciel

Kazimierz żył w latach 1016 - 1058 i był synem Mieszka II oraz Rychezy. W wieku 10 lat został wysłany na naukę do szkoły klasztornej. Informacja ta pozwoliła na pojawienie się przypuszczeń, że Kazimierz został zakonnikiem. Uważa się, że po ucieczce Mieszka II z Polski, także Kazimierz opuścił jej granice. W 1034 roku umiera Mieszko II. Kazimierz będąc już osiemnastoletnim młodzieńcem przejął władzę po ojcu, niestety na krótko, gdyż w niedługim czasie został zmuszony do ponownego opuszczenia kraju. Wydarzenie to spowodowało, że monarchię polską ogarnął poważny kryzys (czyt. Śmierć Mieszka II Lamberta początkiem kryzysu pierwszej monarchii). Nie wiemy czym kierowały się osoby odpowiedzialne za wygnanie Kazimierza z kraju. Być może liczyły na to, że same staną na czele Królestwa Polskiego, lub przynajmniej zachowają dla siebie jego część. Przypuszczenia te mogą okazać się prawdziwe. Wystarczy, że popatrzymy na osobę byłego cześnika Mieszka II - Miecława, który wykorzystawszy zamieszanie jakie powstało w Polsce, stał się samozwańczym księciem Mazowsza.
Kazimierz I Odnowiciel - grafika Aleksandra Lessera
Kazimierz I Odnowiciel - grafika Aleksandra Lessera

niedziela, 25 marca 2012

Szczerbiec - miecz koronacyjny królów polskich i jego legenda

Szkice miecza koronacyjnego wykonane około 1764 r.
Szkice miecza wykonane około 1764 r.

Szczerbiec jest mieczem koronacyjnym królów polskich, który został wykonany w pierwszej połowie XIII wieku. Miecz został użyty po raz pierwszy w 1320 roku kiedy koronowany na króla był Władysław Łokietek. 

Legenda mówi jednak całkowicie coś innego. Według niej miecz, którego właścicielem był Bolesław Chrobry, miał zostać "wyszczerbiony" na Złotej Bramie w Kijowie w 1018 roku podczas wyprawy wojennej skierowanej przeciwko Jarosławowi Mądremu. Od tego momentu każdy nowo koronowany władca Polski używał do tego celu Szczerbca. Ta wspaniała historia jest oczywiście - mówiąc w cudzysłowu - zmyślona, ponieważ jak już wcześniej wspomniałem miecz został wykuty najprawdopodobniej z początkiem XIII wieku, więc nie było fizycznej możliwości aby Bolesław Chrobry mógł być jego posiadaczem. Kolejnym faktem, który kładzie mocny cień na wiarygodności całej historii jest czas powstania Złotej Bramy w Kijowie. Bramę wybudował Jarosław Mądry wiele lat po wyprawie Bolesława Chrobrego.
piątek, 23 marca 2012

Wenecja - miasto, które umiera


Wiele wskazuje na to, że za niedługo Wenecja zatonie całkowicie. Zabytkowe miasto coraz szybciej zanurza się w morskiej otchłani. Naukowcy za pomocą najnowszych technologii ustalili, że oprócz podnoszącego się poziomu morza w tempie ok 2 mm na rok, zagrożeniem jest również opadanie terenu w tempie 2 mm na rok. Jeżeli ten proces będzie dalej postępował to w najbliższej dekadzie, kolejne 4 cm miasta zniknie pod powierzchnią wody. W ciągu 100 lat daje to 40 cm., pod warunkiem, że proces będzie ciągły i nie przyspieszy. Nadzieją dla mieszkańców Wenecji jest zapora, która w najbliższym czasie ma zostać oddana do użytku. Być może to pozwoli zachować bezcenny zabytek dla przyszłych pokoleń. Nawiasem mówiąc to ciekawe jak ludzie żyją w tak zawilgoconych budynkach. Jak wiadomo zawilgocone mury są doskonałym środowiskiem do rozwoju roztoczy i grzybów pleśniowych.

Wenecja
Wenecja (fot.www.sxc.hu)

środa, 21 marca 2012

Mezopotamia - warunki naturalne

Największym bogactwem jakie znajdowało się na tych terenach było międzyrzecze, do którego regularne wylewy Eufratu i Tygrysu nanosiły miliony ton żyznego mułu. 

Mezopotamia
Mezopotamia

Wiele na to wskazuje, że to właśnie ten czynnik był odpowiedzialny za powstanie na tych ziemiach państw - miast o charakterze rolniczym. Otwarte, żyzne równiny pozbawione były jednak naturalnych barier, które chroniłyby te ziemie przed ewentualnymi najazdami. Brak zabezpieczenia stanowił problem zarówno od pustyń Arabii i Syrii, jak również od górzystych stron Iranu i Armenii, a także od strony Azji Mniejszej. Tak więc strach przed zewnętrznym niebezpieczeństwem musiał odegrać znaczącą rolę w życiu mieszkańców kraju, który podzielony był na 3 regiony.

wtorek, 20 marca 2012

Najazd Brzetysława na Polskę w 1038 roku


Osłabienie wewnętrzne kraju zachęciło sąsiadów do ataku na Polskę. Korzystając z tego Brzetysław I - czeski książę - zorganizował latem 1038 roku najazd na ziemie polskie. 

Brzetysław I
Brzetysław I

Najeźdźcy nie napotkali praktycznie żadnego oporu co pozwoliło na spenetrowanie dużej części państwa. Mieszkańcy poszczególnych grodów zdawali sobie doskonale sprawę, że nie mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc, gdyż takowej nie miał im kto udzielić, toteż poddawali się bez podjęcia walki. W ten sposób uczynili między innymi mieszkańcy Giecza, których Brzetysław przesiedlił do Czech, gdzie nadał im wiele przywilejów. Otrzymali oni między innymi niemałą część lasu zwanego Cemin. Jeden z przesiedleńców został mianowany zwierzchnikiem i sędzią, a cała społeczność jak również ich potomkowie mogli żyć według prawa, jakie mieli w Polsce. Wszystko na to wskazuje, że przesiedleńcy woleli osiedlić się na obcej ziemi, aniżeli mieszkać w kraju opanowanym przez chaos i anarchię.

poniedziałek, 19 marca 2012

Kościół pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu


Pomnik św. Eugeniusza de Mazenod
Pomnik św. Eugeniusza de Mazenod

Karol Franciszek Grotowski (1733-1814) – właściciel majątku i zamku w Lublińcu sporządza testament w roku 1812, na mocy którego przeznacza 3/4 swojego majątku na zorganizowanie Ośrodka dla dzieci biednych. W latach 1843-48 wybudowano dom – ośrodek – szkołę z internatem dla dzieci w potrzebie, który istniał do 1922r. W tym roku OO Oblaci zakupują obiekt i organizują w Lublińcu Niższe Seminarium Duchowe.

Św. Teresa Benedykta od Krzyża - Edyta Stein


Rodzina Stein
Rodzina Stein

Zygfryd Stein, ojciec Edyty (1844-1893) pochodził z Gliwic. Pracował w rodzinnym składzie drzewnym, jednocześnie ucząc się zawodu. Matka Edyty, Augusta Courant (1849-1936) pochodziła z Lublińca. Nie wiadomo dokładnie kiedy poznali się rodzice Edyty, natomiast wiadomo, że ślub obył się 2 sierpnia 1871 roku. Początkowo mieszkali w Gliwicach, gdzie na świat przyszło pierwszych sześcioro dzieci. 

czwartek, 8 marca 2012

"Spitfire" - narodziny legendarnego samolotu

Samoloty Spitfire Mk XII

5 marca 1936 roku na lotnisku Eastleight w Southampton miała miejsce inauguracja samolotu, który znacznie przyczynił się do zmiany losów II wojny światowej. Tego dnia po raz pierwszy w historii wzbił się w powietrze legendarny Spitfire, pilotowany przez oblatywacza kapitana Josepha "Mutta" Summersa. Spitfire okazał się jednym z najlepszych samolotów II wojny światowej. Maszyna ta w dużym stopniu przyczyniła się do zwycięstwa Brytyjczyków w Bitwie o Anglię w 1940r. Dzięki niej piloci służący w brytyjskich dywizjonach bardzo często wychodzili zwycięsko z potyczek z wrogiem.

środa, 7 marca 2012

Chęciny - Zamek królewski

Ruiny gotyckiego zamku, przez wieki będącego jedną z głównych twierdz Królestwa Polskiego. 

Zamek Chęciny - rysunek Wojciecha Gersona

Zamek Chęciny - rysunek Wojciecha Gersona

Z końcem XIII wieku władający w tym czasie Małopolską król czeski Wacław II zlecił swojemu namiestnikowi, którym był Jan Muskata - biskup krakowski, wybudowanie na górze wznoszącej się nad niewielkim świętokrzyskim miasteczkiem Chęciny, potężnego zamku. Dzieło dokończył król Władysław I Łokietek. Począwszy od 1318 roku przechowywano tu królewski skarbiec, a i sam władca często tu mieszkał. Zwoływał tu również zjazdy rycerstwa polskiego.

poniedziałek, 5 marca 2012

Chełmno - znakomicie zachowany przykład średniowiecznego założenia urbanistycznego

W latach 20. XIII w. powstał w Ziemi Chełmińskiej zalążek przyszłego Państwa Krzyżackiego. 

Chełmno - brama Grudziądzka

Chełmno - brama Grudziądzka (autor: Pko)

Dotychczasowy władca tej dzielnicy, książę Konrad I Mazowiecki przekazał ją Zakonowi Najświętszej Marii Panny. Ówczesny wielki mistrz Herman von Salza postanowił, że pierwsza stolica Krzyżaków będzie znajdowała się w Chełmnie. W 1233 roku założył obok istniejącego już piastowskiego grodu nowe miasto. Chełmińscy mieszczanie zostali obdarzeni wieloma swobodami, większymi od tych, które zawierało powszechnie stosowane prawo magdeburskie. Od tego momentu tzw. prawo chełmińskie weszło do powszechnego użytku w Prusach, na Pomorzu, a także Mazowszu.

Plan urbanistyczny, który został wytyczony w XIII wieku przetrwał po dzień dzisiejszy. Regularną szachownicę ulic wytyczono tzw. prętem chełmińskim, którego wzorzec przechowywano na ratuszu. Zachowało się również sześć z ośmiu świątyń gotyckich, Ponadto do dnia dzisiejszego przetrwały fortyfikacje miejskie z bramą Grudziądzką i 17 basztami. Ratusz, który pierwotnie wybudowany był w stylu gotyckim, został w połowie XVI wieku przebudowany w stylu niderlandyzującego manieryzmu.


piątek, 2 marca 2012

Śmierć Mieszka II Lamberta początkiem kryzysu pierwszej monarchii


Mieszko II Lambert umiera w 1034 roku, choć raczej powinniśmy powiedzieć, że zostaje zamordowany, a i to nie jest na 100% pewne. Po tym wydarzeniu rozpoczyna się sześcioletni okres w dziejach Polskich, w którym organizacja monarchii została poważnie zniszczona. Nie wiemy kto w tym czasie władał Polską. Niektórzy historycy uważają, że mógł to być zapomniany syn Mieszka - Bolesław. Wymieniany jest on jednak w dużo późniejszych źródłach co sprawia, że jego istnienie jest raczej wątpliwe. Hipotezy o jego panowaniu są wysnuwane na podstawie przesłanki mówiącej, że Kazimierz, syn Mieszka i Rychezy, wrócił do Polski po pobycie w klasztorze.

Polska w latach 1039 - 1058
Polska w latach 1039 - 1058

środa, 29 lutego 2012

Mieszko II Lambert - syn Bolesława Chrobrego

Mieszko II urodził się w 990 roku. Zmarł 10 lub 11 maja 1034 roku. Mieszko był synem Bolesława Chrobrego i jego trzeciej żony Emnildy. 

Mieszko II Lambert

Mieszko II Lambert

Miał starszego przyrodniego brata Bezpryma oraz młodszego rodzonego Ottona, a jego synem był Kazimierz I Odnowiciel. W 1025 roku został koronowany na króla Polski. Mieszko II otrzymał staranne wykształcenie, znał między innymi łacinę i grekę. Od samego początku Bolesław Chrobry pokładał w nim nadzieję na swojego następcę, dlatego od samej młodości sprawował funkcje dyplomatyczne i dowódcze. W 1013 roku poślubił Rychezę, która była krewną króla niemieckiego Henryka II, a także siostrzenicą cesarza niemieckiego Ottona III, co pozwoliło polskiej dynastii nawiązać do tradycji karolińskiej, lecz wbrew nadziejom nie umocniło zawartego wówczas pokoju między Henrykiem i Chrobrym. Po zakończeniu w 1018 kolejnej wojny, Mieszko II Lambert zabiegał o dobre stosunki z Henrykiem szczodrze obdarowując ulubione przez niego kościoły, a na Wawelu wzniósł świątynie dedykowane świętym czczonym w rodzinie swojej żony.

 

niedziela, 26 lutego 2012

Verdun - krótka historia jednej z najkrwawszych bitew w dziejach

21 lutego 1916 roku Niemcy rozpoczęli jedną z najbardziej krwawych bitew w historii ludzkości. 

Twierdza Verdun

Twierdza Verdun

Jedynie Stalingrad pochłonął większą liczbę ludzkich istnień (przeszło 1,5 mln. zabitych, rannych lub zaginionych po obu stronach). Naczelny niemieckiego sztabu generalnego generał Erich von Falkenhayn miał na celu takie skoordynowanie działań armii niemieckiej aby maksymalnie wykrwawić szeregi żołnierzy francuskich. Postanowił, że atak wojsk niemieckich spadnie na Verdun, którego lokalizacja była bardzo ważna ze strategicznego punktu widzenia. 

 

Włócznia św. Maurycego


W roku tysięcznym, przybywszy do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie cesarz Otton III na widok potęgi księcia Bolesława zakrzyknął „Na koronę mego cesarstwa! 

Włócznia św. Maurycego

Włócznia św. Maurycego

To, co widzę, większe jest niż wieść głosiła! Następnie zdjął z głowy diadem i włożył go na głowę Bolesława. A „za chorągiew tryumfalną dał mu w darze gwóźdź z krzyża Pańskiego wraz z włócznią świętego Maurycego” - napisał Anonim zwany Gallem. Diadem nie zachował się do dnia dzisiejszego, natomiast kopia włóczni świętego Maurycego po dziś dzień spoczywa na Wawelu. Włócznie były oznaką władzy tak w Rzymie, jak i w germańskich monarchiach. W historii chrześcijańskiej Europy było kilka włóczni. Najstarszą z nich, należącą do legionisty rzymskiego Longinusa, przebito ciało Jezusa. Ta niepowtarzalna relikwia znajdowała się najpierw w rękach cesarzy bizantyjskich. Po wielu perypetiach jej grot złożony został w Paryżu, w zbudowanej specjalnie dla niej kaplicy - relikwiarzu Saint Chapelle. Drzewiec pozostawał aż do XV w. w murach konstantynopolitańskiej Hagia Sophia. Kiedy stolica Bizancjum upadła, sułtan podarował je papieżowi Innocentemu VIII, który złożył dar w watykańskim skarbcu.

 

czwartek, 23 lutego 2012

Gniezno - krótka historia pierwszej stolicy Polski

Gniezno już w połowie X wieku n.e. stało się najważniejszym grodem powstającej polskiej państwowości
Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha w Gnieźnie
Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha
To tutaj pierwsi piastowie postanowili zlokalizować centrum państwa polskiego, choć istnieją również teorie mówiące o tym, że do miana pierwszej polskiej stolicy bardzo mocno aspirował Poznań. Dopóki badacze są podzieleni na ten temat, to my przyjmiemy, że pierwszą stolicą było Gniezno i to właśnie w Gnieźnie Mieszko I podjął decyzję o chrzcie Polski (966), a Bolesław Chrobry gościł Cesarza Ottona III, który pielgrzymował do grobu św. Wojciecha (Zjazd Gnieźnieński - 1000r. n.e.).

środa, 15 lutego 2012

Gniezno czy Poznań? Pierwsza stolica Polski.

      Od czasów panowania Zygmunta II Wazy mamy jedną stolicę Warszawę. Za Jagiellonów mieliśmy dwie, a były nimi Kraków i Wilno. 

Gniezno

Gniezno

Za Piastów natomiast było ich wiele gdyż stolica była tam, gdzie aktualnie przebywał władca wraz z dworem. Stolicami mogły być oprócz Gniezna, Poznań, Kalisz, Wolin, Gdańsk, Płock, Sandomierz, Zawichost Chełm, Przemyśl, Wiślica, Kraków, Wrocław oraz wiele innych grodów w których książę znajdował się przejazdem. Ale gdzieś przecież musiało się zaczynać myślenie o państwie i ustanawianie jego symbolu. Legenda mówi, że to w Gnieźnie Piast postrzygł Siemowita, Chrobry grzebał świętego Wojciecha, podejmował Ottona III. Podobnego zdania są także archeolodzy. Prof. Andrzej Buko jest zdania, że „Gniezno, w świetle wyników zarówno starszych, jak i ostatnich badań, było miejscem, wokół którego skupiła się inicjatywa budowy zrębów państwa”.

poniedziałek, 13 lutego 2012

Tajemnicza śmierć arcyksięcia Rudolfa i jego kochanki baronowej Marii Vetsera w zamku Mayerling

Następca tronu Austrowęgier arcyksiążę Rudolf i jego kochanka baronowa Maria Vetsera zostali znalezieni martwi 30 stycznia 1889 roku w Mayerling, który leżał w Lesie Wiedeńskim w gminie Alland w okręgu Baden pod Wiedniem.

Arcyksiążę Rudolf i jego kochanka baronowa Maria Vetsera

Arcyksiążę Rudolf i jego kochanka baronowa Maria Vetsera

 Mayerling był zamkiem myśliwskim arcyksięcia. Do tej pory wielu się zastanawia czy nieszczęśliwy, znerwicowany i uzależniony od morfiny jedyny syn cesarza Franciszka Józefa popełnił z Marią wspólne samobójstwo? Czy też może najpierw zabił swoją kochankę, a potem sam wykonał na sobie "wyrok"? Niewykluczone jest również, że ich śmierć stała się faktem za sprawą osób trzecich.

Arcyksiążę okazał się niewiernym mężem, samobójcą i najprawdopodobniej zabójcą swojej kochanki Marii Vetsera. 

 

niedziela, 12 lutego 2012

Sparta - powstanie państwa, ustrój polityczny i społeczny

Charakterystyka ustroju nie jest możliwa bez głębszego zastanowienia się nad prawem obowiązującym w Sparcie, jak powstało, w jaki sposób zostało skodyfikowane itp. 

Ruiny Starożytnej Sparty

Ruiny Starożytnej Sparty

Znajomość prawa plemion (szczepów) doryckich zawdzięczamy w większości odkryciu prawa miasta Gortyny, ale nie musiało być ono uniwersalne dla każdej rozwijającej się państwowości doryckiej tego okresu i zapewne nie było. Możemy założyć na pewno, że na każde odosobnione w jakiś sposób państewko miały wpływ pewne czynniki występujące jedynie w tym miejscu i czasie, które odcisnęły piętno na ostatecznie znany nam obraz tego państewka.

Czy Sparta różniła się w tej dziedzinie od innych instytucji państwowych tworzących się przez niemal całe znane nam dzieje świata? Z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że nie ponieważ na przykładzie Sparty jesteśmy w stanie wzorowo objaśnić czynniki zewnętrzne modelujące powstanie prawa, a co za tym idzie ustroju społecznego oraz politycznego danego państwa.

 

 

czwartek, 9 lutego 2012

Wyprawa Kijowska Bolesława Chrobrego 1018 roku

Stosunki z Rusią Kijowską były przyjazne jeszcze za czasów księcia Włodzimierza I Wielkiego, który w 989 roku zdecydował się przyjąć chrzest w obrządku wschodnim z Bizancjum. W 1013 r. 

Zaślubiny Świętopełka - obraz Jana Matejki

Zaślubiny Świętopełka - obraz Jana Matejki

Bolesław wydał za jego syna Świętopełka jedną ze swoich córek (nie znamy jej imienia). Po śmierci Włodzimierza w 1015 r. jego synowie, Świętopełk i Jarosław zwany Mądrym, rozpoczęli bratobójczą wojnę o władzę. Do decydującej bitwy doszło pod Lubeczem nad Dnieprem. Zięć Bolesława tę bitwę przegrał i musiał szukać schronienia w Polsce. W ręce Jarosława wpadła jednak żona Świętopełka. Chrobry zaangażowany w konflikt na zachodzie szukał rozwiązania dyplomatycznego.

Zaczął się starać o rękę Peredysławy, córki Włodzimierza. Mariaż ten miał być gwarancją nowego pokoju. Jego konkury zostały jednak odrzucone. Być może Bolesław poczuł się urażony formą odmowy, lecz dopiero po zawarciu pokoju z Niemcami w Budziszynie ruszył na wschód.


niedziela, 29 stycznia 2012

Teoria o Rzymskim pochodzeniu Litwinów w historiografii polskiej

Spis treści:
 
Wstęp
1.Poglądy o genezie mitu o rzymskim pochodzeniu Litwinów
2.Warianty legendy w przekazach źródłowych
    2.1. Przyczyna emigracji i przybycie na Litwę
    2.2. Osiedlenie i zagospodarowanie kraju
3.Poglądy na kulturowe i społeczno - polityczne tło genezy i rozwoju legendy
Zakończenie - Bibliografia


WSTĘP

Każdy wielki naród w swojej historii posiada opowieść, która mówi o jego początkach. Najczęściej z faktami historycznymi ma ona niewiele wspólnego, lecz to nie jest jej regułą. Celem tej opowieści jest przedstawienie początków danego narodu, drogi jaką przebył do miejsca, w którym aktualnie się znajduje oraz wspaniałych przodków, którymi może się pochwalić. Opowieści takie powstawały w średniowiecznej Europie, tak więc nie dziwi, że w Wielkim Księstwie Litewskim również się narodziła.

„Teoria o Rzymskim pochodzeniu Litwinów w historiografii polskiej” Poglądy o genezie mitu o rzymskim pochodzeniu Litwinów

Przedstawiając w dalszej części poglądy o genezie należałoby w krótkim opisie nakreślić panujące w danym czasie relacje pomiędzy dworami polskim, litewskim oraz krzyżackim. Wskaże nam to przyczyny, dzięki którym doszło do związania się Litwinów z Polakami. W następstwie pojawią się przyczyny, które doprowadziły do pojawienia się oraz ugruntowania legendy wśród mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego. Okaże się, że legenda była najprawdopodobniej dziełem wielu autorów, za którymi opisali to szerzej w swoich dziełach znakomici uczeni tworzący na przestrzeni różnych epok. Już w XIV wieku Piotr z Dusburga przedstawił w swojej kronice informacje, które naprowadzały na trop legendy kolejnych uczonych. Jan Długosz wskazuje w swojej kronice niemal kompletną treść legendy, chociaż różni się ona w swoich szczegółach z podaniami litewskimi. Ponadto w Kronice Bychowca również znajdziemy wiele interesujących nas faktów. Najobszerniej na ten temat wypowiedział się Maciej Stryjkowski opisując w swojej kronice wiele szczegółów oraz przedstawiając całość podania. Powoduje to, że dzieło Stryjkowskiego stanowi podstawę niemal wszystkich badań na ten temat. Na tej bazie oraz na podstawie krótszych wzmianek zapisanych w innych źródłach, mit o rzymskim pochodzeniu narodu litewskiego stał się tematem badań wielu wybitnych uczonych takich jak Aleksander Brückner, Maria Zachara – Wawrzyńczyk, Elżbieta Kulicka, Marceli Antoniewicz oraz Jan Jurkiewicz. Dzieła, które powstały u wyżej wymienionych wybitnych uczonych będą stanowiły bazę dalszych rozważań nad mitem.

„Teoria o Rzymskim pochodzeniu Litwinów w historiografii polskiej” Warianty legendy w przekazach źródłowych. 1.Przyczyna emigracji i przybycie na Litwę

Mit o rzymskim pochodzeniu Litwinów miał wielu interpretatorów. W związku z brakiem materiałów źródłowych szerzyły się domysły oraz różniące się od siebie spostrzeżenia. Wszystkie poznane teorie różniły się od siebie mniej lub bardziej lecz każda z nich posiadała bardzo zbliżony szkielet.

Najstarsza znana wersja omawianej teorii o rzymskim pochodzeniu narodu litewskiego znajdujemy w dziejach znakomitego polskiego kronikarza – Jana Długosza. Chronologia wędrówki znajduję się w X księdze Kroniki – Annales. Z niej dowiadujemy się, że Litwini rozpoczęli swoją wędrówkę mniej więcej od czasów Mariusza i Sulli aż do czasów powstania monarchii. Śledząc w dalszym ciągu X księgę kroniki natrafiamy na bardziej szczegółowy zapis, z którego wynika, że protoplaści Litwinów opuścili Rzym za czasów konfliktu Juliusza Cezara z Pompejuszem. Odbyło się to dokładnie po zwycięstwie tego pierwszego w konflikcie, który toczony był o władzę. W związku z obawami o dokonanie zemsty na sprzymierzeńcach Pompejusza, niejaki Willa – szlachcic rzymski – wraz ze swoją rodziną oraz pięciuset towarzyszami postanowił opuścić Rzym i poszukać spokojnego miejsca do życia. Po dotarciu na miejsce przybysze zakładają osadę, która na cześć swojego wodza zostaje nazwana Wilnem.

„Teoria o Rzymskim pochodzeniu Litwinów w historiografii polskiej” Warianty legendy w przekazach źródłowych. 2.Osiedlenie i zagospodarowanie kraju

Palemon zwany również Publiszem Libonem opłynął prawie całą Europę aby dostać się na tereny dorzecza Niemna. Kraj był to piękny i bezpieczny, bogaty w pożywienie i wolny od dokuczających upałów. Te i zapewne jeszcze wiele innych powodów zdecydowały o tym, że postanowiono się tutaj osiedlić i podjąć próbę stworzenia własnego Państwa. 

Marceli Antoniewicz analizując drugą i trzecią generację latopisów wskazuje, że po opisie podróży morskiej, okręty Palemona i jego towarzyszy dotarły do ujścia rzeki Niemen skąd popłynęli w jej górę aż do ujścia Dubisy, którą płynęli dalej, docierając do krainy pięknej, która zapewniła im wszystko co niezbędne do życia. Palemon wraz z towarzyszami osiedli pomiędzy rzekami Niemen, Dubisa i Jura. Po zakończeniu opisu podróży dowiadujemy się, że Palemon miał trzech synów. Niezwykle ciekawą wydaje się informacja, mówiąca o  tym, że mity etnogenetyczne krajów europejskich są zbudowane w podobnym schemacie.